Sąlygos ir taisyklės

Sveiki atvykę į LAVI.LT (LAVINANTYS.LT) elektroninę parduotuvę. Siekdami užtikrinti Jūsų ir savo teisių ir teisėtų interesų apsaugą, o taip pat norėdami, kad Jūs jaustumėtės kiek įmanoma labiau užtikrintai ir saugiai naudodamiesi LAVI.LT (LAVINANTYS.LT) elektronine parduotuve, prašome įdėmiai perskaityti žemiau išdėstytas naudojimosi elektronine parduotuve LAVI.LT (LAVINANTYS.LT) taisykles. Primename, jog norėdami naudotis LAVI.LT (LAVINANTYS.LT) elektronine parduotuve Jūs privalote ne tik perskaityti žemiau išdėstytas taisykles (toliau – Taisyklės), bet ir besąlygiškai sutikti jų turiniu bei laikytis šių Taisyklių. Savo ruožtu mes įsipareigojame daryti tą patį. Paspausdami mygtuką „Sutinku“ Jūs patvirtinate, kad įdėmiai perskaitėte visas Taisykles, be jokių išlygų sutinkate su visomis jose išdėstytomis sąlygomis ir įsipareigojate jų laikytis.

1. Įžanga.

1.1.   Šis dokumentas yra sutartis tarp MB „Eo commerce”  (toliau – Administratorius) ir Jūsų (toliau – Klientas) dėl naudojimosi elektroninės prekybos interneto svetaine LAVI.LT (LAVINANTYS.LT) (toliau – Parduotuvė). Klientas užsiregistruodamas Parduotuvėje, bet kokiu būdu ir forma naudodamas Parduotuvės paslaugas, įskaitant Parduotuvėje siūlomų prekių užsakymą, apmokėjimą už tokias prekes, Parduotuvėje skelbiamos informacijos skaitymą bei savo asmeninės ar kitokios informacijos pateikimą, atsiliepimų ir (ar) komentarų rašymą, tačiau tuo neapsiribojant (toliau – Paslaugos), besąlygiškai ir neatšaukiamai įsipareigoja laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų. Jei Klientas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Klientas neturi teisės naudotis jokiomis Paslaugomis.

1.2.   Administratorius turi teisę bet kada vienašališkai pakeisti šias Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalioja po jų paskelbimo Parduotuvėje. Jei Klientas po Taisyklių pakeitimų paskelbimo naudojasi Paslaugomis, laikoma, kad jis sutinka su visais Taisyklių pakeitimais. Klientui nesutinkant su pakeistomis Taisyklėmis, jis praranda teisę naudotis Paslaugomis ir privalo nedelsiant panaikinti savo registraciją Parduotuvėje.

2. Prisijungimo duomenys.

2.1.   Klientas besąlygiškai sutinka ir patvirtina, jog jis pats, o ne Administratorius, atsako už bet kokios informacijos ir duomenų, įskaitant vartotojo vardą ir slaptažodį, reikalingų Klientui prisijungti prie Parduotuvės ar kitaip naudojantis Paslaugomis (toliau – Prisijungimo duomenys), slaptumą.

2.2.   Klientas įsipareigoja nedelsiant pakeisti ir (ar) papildyti Prisijungimo duomenis, kuriuos jis pateikė Administratoriui registruodamasis Parduotuvėje, Prisijungimo duomenims pasikeitus. Šalys susitaria, jog Administratorius vykdys visas savo pareigas ir naudosis savo teisėmis vadovaudamasis prezumpcija, jog Kliento pateikti Prisijungimo duomenys yra teisingi ir išsamūs. Administratorius jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Klientui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Klientas nurodė neteisingus ir (ar) neišsamius Prisijungimo duomenis arba nepakeitė ir nepapildė Prisijungimo duomenų jiems pasikeitus.

2.3.   Klientas įsipareigoja užtikrinti Prisijungimo duomenų slaptumą ir neatskleisti jų tretiesiems asmenims bei užtikrinti, jog jokie tretieji asmenys nepasinaudos Prisijungimo duomenimis Paslaugoms gauti ir (ar) prekėms iš Administratoriaus užsakyti ar įsigyti. Klientas atsako už bet kokius trečiųjų asmenų veiksmus, jei jie buvo padaryti pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, ir visos pareigos bei atsakomybė, atsiradę ar susiję su trečiųjų asmenų veiksmais, padarytais pasinaudojant Kliento Prisijungimo duomenimis, maksimalia apimtimi kyla Klientui.

2.4.   Šalys susitaria, jog Administratorius turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai, savo nuožiūra ir nepranešęs apie tai Klientui panaikinti visą ar dalį Kliento Prisijungimo duomenų, o taip pat ir kitokią informaciją, kurią Klientas bet kokiu būdu pateikia Administratoriui naudodamasis Parduotuve, ją keisti, apriboti galimybes arba uždrausti Klientui naudotis visomis arba dalimi Paslaugų ir (ar) pasiekti Parduotuvę.

2.5.   Registruodamasis Parduotuvėje ir pateikdamas Administratoriui savo duomenis ir (ar) informaciją, Klientas besąlygiškai ir neatšaukiamai sutinka, jog Administratorius valdytų ir tvarkytų bet kokius pateiktus Kliento asmens duomenis ir naudotų juos šios sutarties vykdymo tikslams, tiesioginės rinkodaros, statistikos tikslams bei Kliento mokumui įvertinti ir įsiskolinimui valdyti, o taip pat teiktų juos tretiesiems asmenims bet kuriems šiame 2.5 straipsnyje nurodytiems tikslams. Sudarydamas šią Sutartį Klientas besąlygiškai sutinka su Administratoriaus Privatumo politika https://www.lavi.lt/informacija/duomenu-apsauga

2.6.   Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui, nutraukti Paslaugų teikimą, keisti Parduotuvę ar atskiras jos dalis, visą ir bet kokį jos turinį. Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada nebus laikomas atsakingu už jokius tokiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Klientui.

2.7.   Administratorius turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo apriboti arba sustabdyti Kliento galimybę naudotis Parduotuvės teikiamomis Paslaugomis, taip pat turi teisę nutraukti Parduotuvės veiklą.

3. Bendros nuostatos.

3.1.   Klientui draudžiama naudotis Parduotuve ir (ar) Paslaugomis tokiu būdu, kuris gali sukelti pavojų Parduotuvės ir (ar) Paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti kitų asmenų galimybę pasinaudoti Parduotuve ir (ar) Paslaugomis.

3.2.   Naudodamasis Parduotuve ir (ar) Paslaugomis Klientas privalo paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių elgesio ir moralės normų, nepažeisti teisės aktų reikalavimų bei trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų, įskaitant teisės aktų, reglamentuojančių intelektinės nuosavybės apsaugą, asmens duomenų apsaugą, reklamos reguliavimą ir kitų. Be kita ko, Klientas įsipareigoja nenaudoti Parduotuvės ir (ar) Paslaugų:

3.2.1.  neteisėtiems veiksmams, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams, atlikti;

3.2.2.  teisės aktais draudžiamos, įžeidžiančios, apgaulingos, grasinančios, asmenų teises pažeidžiančios ar kitokio panašaus pobūdžio informacijos platinimui;

3.2.3. pažeisdamas asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe ir turtines autoriaus teises, patentus ar teises į prekių ženklus;

3.2.4.  reklaminių ar kitokių nepageidautinų pranešimų ar žinučių platinimui.

3.3.   Klientas pripažįsta, kad yra pilnametis arba gavo savo tėvų, globėjų arba prižiūrėtojų leidimą naudotis Parduotuve. Davęs leidimą naudotis Parduotuve bet kuriam nepilnamečiui, atitinkamas asmuo ir (ar) Klientas pripažįsta, kad jis pats yra atsakingas už visų šios Sutarties sąlygų laikymąsi.

4. Pirkimo – pardavimo sutarties sudarymas.

4.1.   Klientas užsako prekes, pateikdamas Administratoriui užsakymą naudodamasis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema. [Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Klientas paspaudžia mygtuką „Apmokėti“ .]

4.2.   Šalys susitaria šios sutarties tikslams laikyti Parduotuvėje pateikiamą prekių sąrašą prekių katalogu. Prekių viešas pateikimas Parduotuvėje nelaikomas viešąja oferta ir neįpareigoja Administratoriaus parduoti prekes.

4.3.   Šalys susitaria, jog Kliento pateiktas prekių ir (ar) paslaugų užsakymas naudojantis elektronine Parduotuvės užsakymų pateikimo sistema yra pasiūlymas Administratoriui sudaryti užsakyme nurodytų prekių pirkimo – pardavimo sutartį (oferta).

4.4.   Administratorius, gavęs Kliento užsakymą, išsiunčia Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriuo patvirtina, jog Kliento užsakymas yra gautas. Nepaisant to, kas pasakyta bet kur kitur šiose Taisyklėse, toks Administratoriaus patvirtinimas nelaikomas Administratoriaus sutikimu parduoti prekes Klientui (akceptu) ir (ar) prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymu.

4.5.   Šalys susitaria, jog konkrečių prekių pirkimo-pardavimo sutartis yra laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo to momento, kai Administratorius išsiunčia Klientui jo nurodytu elektroninio pašto adresu elektroninį laišką, kuriame patvirtina, jog Kliento užsakytos prekės bus išsiųstos Klientui. Šis Administratoriaus patvirtinimas laikomas Kliento ofertos akceptu. Nuo šio momento Klientas įsipareigoja priimti pristatytas Parduotuvėje užsakytas prekes ir iš anksto sumokėti už jas sutartą sumą. Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma sudaryta tik tų prekių, kurios nurodytos Administratoriaus Klientui išsiųstame patvirtinime apie būsimą prekių išsiuntimą, atžvilgiu.

5. Prekės ir jų kainos.

5.1.   Prekės šios sutarties prasme reiškia visas prekes, kuriomis Administratorius prekiauja užsakymo patvirtinimo metu ir apie kurias yra skelbiama Parduotuvėje.

5.2.   Administratorius pasilieka teisę bet kada, nepranešęs Klientui keisti bet kokią informaciją apie prekes Parduotuvėje ir kitas sąlygas, įskaitant, bet neapsiribojant teisėmis pakeisti Parduotuvės prekių sąrašą, prekių aprašymus, prekių kainas bei prekių pristatymo kainas.

5.3.   Šalys susitaria, jog bet kokia Parduotuvėje pateikta informacija apie prekes yra skirta tik pirminiam susipažinimui su prekėmis ir nebus laikoma išsamia ir (ar) teisinga informacija, kurios pagrindu gali būti padarytas sprendimas įsigyti prekes ir (ar) sumokėti už jas kainą.

5.4.   Klientas supranta ir sutinka su tuo, jog Parduotuvėje pateikta informacija apie prekę gali būti netiksli bei neišsami ir Administratorius niekada neturės pareigos atlyginti jokių nuostolių ar žalos kilusios Klientui dėl netikslaus ar neteisingo prekių aprašymo Parduotuvėje.

5.5.   Konkrečios prekės kaina yra nurodyta Parduotuvėje prie tos prekės aprašymo. Klientas supranta ir sutinka, kad Parduotuvėje prekės kainos gali būti nurodytos neteisingai ir dėl to Administratoriui nekyla atsakomybė. Administratorius neturi pareigos parduoti prekės už Parduotuvėje nurodytą kainą, netgi jei kaina yra tiksli. Tuo atveju, jei tikroji prekės kaina yra mažesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Administratorius gali parduoti tokią prekę Klientui už tikrąją prekės kainą. Jei tikroji prekės kaina yra didesnė nei Parduotuvėje nurodyta prekės kaina, Administratorius savo pasirinkimu gali arba panaikinti/atmesti tokios prekės užsakymą, arba kreiptis į Klientą, teiraudamasis jo nurodymų dėl prekės užsakymo.

5.6.   Į kiekvienos prekės kainą įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM), tačiau į kainą nėra įtrauktas prekės pristatymo mokestis.

6. Apmokėjimas

6.1.   Administratorius pradeda vykdyti prekių užsakymą tik po to, kai Klientas apmoka už prekes bei jų pristatymą. Ne vėliau nei per 48 valandas nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties sudarymo momento, Klientas privalo sumokėti Administratoriui už prekes išankstiniu banko pavedimu arba naudodamasis el. bankininkystės sistema prekės bei jos pristatymo kainą, vadovaudamasis Apmokėjimo instrukcijomis https://www.lavi.lt/informacija/kaip-uzsisakyti. Apmokėjimas laikomas atliktu kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Administratoriaus banko sąskaitoje, nurodytoje Apmokėjimo instrukcijose https://www.lavi.lt/informacija/kaip-uzsisakyti. Klientui nesumokėjus per šį terminą, pirkimo-pardavimo sutartis nutrūksta, o Administratorius neturi pareigos perduoti prekės Klientui.

7. Prekių pristatymas

7.1.   Prekes Administratorius pristato ar siunčia tik Lietuvos Respublikos teritorijoje.

7.2.   Jeigu Klientas vieno pirkimo-pardavimo sandorio sudarymo metu užsako prekių už sumą didesnę nei 150 (šimtą penkiasdešimt) eurų, tai tos prekės Klientui pristatomos Klientui nemokamai. Šalys susitaria, kad Administratorius turi teisę vienašališkai pakeisti šiame bei 9.1 Sutarties punktuose nustatytą sumos dydį.

7.3.   Lietuvoje prekės pristatomos Klientui ne vėliau nei per 30 dienų po apmokėjimo. Prekės gali būti pristatomos per trumpesnį terminą tuo atveju, jeigu prie atitinkamos Parduotuvėje esančios prekės aprašymo yra nurodyta galimybė pristatyti prekes skubiai. Esant Parduotuvėje nurodytai galimybei ir Klientui pageidaujant skubaus prekių pristatymo bei informuojant apie tai Administratorių užsakant atitinkamas prekes elektroninėje Parduotuvės prekių užsakymo sistemoje, prekės Klientui pristatomos ne vėliau nei per 7 darbo dienas po apmokėjimo.

7.4.   Jeigu viena ar kelios iš visų Kliento pageidaujamų pirkti prekių negali būti pristatyta(os) skubiai, o Klientas pageidauja skubaus visų prekių pristatymo, tai visos prekės pristatomos ne vėliau nei per 30 dienų po apmokėjimo, išskyrus atvejus kai Administratorius ir Klientas susitaria dėl dalinės prekių siuntos. Klientui pageidaujant, Administratorius gali dalį Kliento pageidaujamų prekių, kurioms numatyta skubi pristatymo galimybė, pristatyti ne vėliau nei per 7 darbo dienas po apmokėjimo, o kitą prekių dalį, per įprastą 30 dienų terminą.

7.5.   Administratorius nėra atsakingas už prekių pristatymo vėlavimą dėl siuntinius pristatančių trečiųjų asmenų kaltės.

7.6.   Kliento užsakytos prekės yra išsiunčiamos paštu, paštomatu arba perduodamos per Administratoriaus įgaliotą atstovą ir yra pristatomos Kliento užsakyme nurodytu adresu. Jeigu užsakytas prekes atsiims ne pats Klientas, užsakyme jis privalo nurodyti asmens atsiimsiančio prekes (gavėjo) vardą ir pavardę.

7.7.   Klientas sutinka, kad Kliento užsakyme nurodytu adresu pristačius prekę ir prekę priėmusiam asmeniui pasirašius prekių priėmimo kvite ar sąskaitoje – faktūroje laikoma, kad prekė yra perduota Klientui.

7.8.   Pristačius prekę Klientas, asmuo nurodytas Kliento užsakyme arba asmuo esantis užsakyme nurodytu adresu privalo patikrinti siuntos būklę. Jei Klientas, asmuo, nurodytas Kliento užsakyme, arba asmuo, esantis užsakyme nurodytu adresu ir priimantis prekes, pastebi išorinį siuntos pažeidimą, jis privalo tai pažymėti važtaraštyje bei surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Klientui, asmeniui nurodytam Kliento užsakyme, arba asmeniui, esančiam užsakyme nurodytu adresu, pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista.

7.9.   Jeigu Klientas atsisako priimti užsakytas prekes arba prekės pristatymas Klientui yra neįmanomas dėl to, kad Klientas užsakydamas prekę nurodė neteisingą savo adresą ar adresą, kur turi būti pristatyta prekė, Klientas privalo sumokėti 30 eurų baudą ir atlyginti visas išlaidas, visus ir bet kokius Administratoriaus nuostolius susijusius su pirkimo-pardavimo sutarties vykdymu, kurių nepadengia bauda. Administratoriui gražinta prekė nebus pakartotinai siunčiama Klientui.

7.10.   Administratorius neatsako už Kliento užsakytos prekės nepristatymą ar pavėluotą pristatymą, jei tai įvyko dėl trečiųjų asmenų kaltės ar dėl aplinkybių, kurių Administratorius negalėjo kontroliuoti ir protingai numatyti pirkimo – pardavimo sutarties sudarymo metu ir negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

7.11.   Jeigu Klientas nevykdo bet kurio iš savo įsipareigojimų, numatytų šiose Taisyklėse, Administratorius įgyja teisę atsisakyti pristatyti Kliento užsakytas prekes ir vienašališkai nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį. Apie pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimą Klientui yra pranešama Kliento registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu. Tokiu atveju, Kliento sumokėti už prekę pinigai nebus grąžinami.

8. Garantija.

8.1.   Visoms prekėms suteikiama 6 mėnesių kokybės garantija, išskyrus atvejus, kai atitinkamai prekei gamintojo suteikiamas kokybės garantijos laikotarpis yra trumpesnis nei 6 mėnesiai. Tokiu atveju, taikomas gamintojo prekei suteikiamas kokybės garantijos terminas.

8.2.   Klientui ir Administratoriui susitarus, Klientas turi teisę pasilikti prekę su defektu(ais) bei atgauti dalį už tokią prekę sumokėtos kainos.

9. Atšaukimo teisė

9.1.   Klientas turi teisę grąžinti tas nusipirktas ir jam nepatikusias prekes, kurių grąžinimo galimybė yra imperatyviai nustatyta Lietuvos Respublikos teisės aktuose. Tokias prekes Klientas gali grąžinti per atitinkamas prekes pristačiusį kurjerį arba išsiųsdamas prekes paštu, ne vėliau nei per 14 dienų nuo prekės pristatymo Klientui dienos. Tokiu atveju Klientui grąžinama visa už grąžintas prekes sumokėta jų kaina. Klientui taip pat kompensuojamos atitinkamos prekės grąžinimo Administratoriui išlaidos tuo atveju, jeigu Klientas buvo užsisakęs prekių už didesnę nei 60 Eur sumą. Šalys susitaria, kad Klientui kompensuojamos prekės grąžinimo Administratoriui išlaidos ne daugiau nei už tris atskirus prekių pirkimus per visą laiką nuo Kliento užsiregistravimo Parduotuvėje. Administratorius nekompensuoja Kliento išlaidų patirtų grąžinant prekes Administratoriui tuo atveju kai Klientas buvo užsisakęs prekių už mažesnę nei 60 Eur sumą arba kai Klientui buvo kompensuota už prekių grąžinimą Administratoriui bent 3 kartus.

9.2.   Šalys susitaria, kad Administratorius turi teisę vienašališkai priimti sprendimą nekompensuoti Kliento išlaidų už prekių grąžinimą, kaip nustatyta Sutarties 9.1 punkte tuo atveju, jei Administratorius turi rimtą pagrindą manyti (pvz. atsižvelgdamas į Kliento registracijos metu pateiktus duomenis), jog Klientas piktnaudžiauja savo teise į išlaidų už prekių grąžinimą Administratoriui kompensavimą.

9.3.   Klientas negali grąžinti tokių prekių, kurių grąžinimo galimybės nenustato Lietuvos Respublikos teisės aktai, įskaitant, bet neapsiribojant:

9.3.1. prekėmis, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba buvo gaminamos pritaikant jas individualiems poreikiams arba, jei dėl prekių savybių jų neįmanoma grąžinti, nes jos greitai genda ar pasibaigęs jų galiojimo terminas;

9.3.2. garso ir vaizdo kūriniais ir (ar) fonogramomis užfiksuotais bet kokiose vaizdo ir garso laikmenose, kompiuterinėmis programomis įrašytomis į bet kokias laikmenas, žaislais ir kūdikiams skirtomis prekėmis, kai Klientas ar kitas asmuo pažeidžia tokių prekių pakuotės apsaugas arba bet kokiu kitu būdu pasinaudoja tokiomis prekėmis;

9.3.3. laikraščiais, žurnalais ir kitais spaudos leidiniais.

10. Teisė komentuoti.

10.1.Klientas turi teisę komentuoti ir pareikšti savo nuomonę apie Parduotuvėje esančias prekes.

10.2.   Naudodamasis 10.1. straipsnyje nurodyta teise Klientas besąlygiškai patvirtina ir garantuoja, kad bet kokie Kliento pateikti prekių apibūdinimai ar bet kokia kita informacija, duomenys ar turinys atitiks šiuos reikalavimus:

10.2.1.   bus teisingas, tikslus, neapgaulingas ar kitaip klaidinantis;

10.2.2.   nepažeis Administratoriaus ar trečiųjų asmenų teisių, įskaitant, bet neapsiribojant intelektinės nuosavybės teisėmis, teisėmis į komercinę paslaptį, teisėmis į asmens privataus gyvenimo neliečiamumą ir kt.;

10.2.3.   nepažeis įstatymų ar kitų teisės aktų reikalavimų;

10.2.4.   nesukurs jokių teisinių pareigų Administratoriui.

10.3.   Klientas supranta, kad jis pats, o ne Administratorius yra atsakingas už visą ir bet kokią informaciją bei turinį, kurią Klientas siunčia, peržiūri, laiko ar platina naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis.

10.4.   Administratorius pasilieka teisę savo nuožiūra panaikinti ir keisti bet kuriuos Kliento komentarus jam apie tai nepranešęs.

10.5.   Naudodamasis Parduotuve ar Paslaugomis ir teikdamas, įvesdamas ar kitaip siųsdamas informaciją ar turinį Klientas neatlygintinai, neribotam laikui ir neribotoje teritorijoje suteikia Administratoriui šias išimtines teises:

10.5.1.    teisę bet kokia forma ar būdu atgaminti, išleisti, viešai skelbti, padaryti viešai prieinamu ir platinti parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba valdyti Kliento pateiktą informaciją bet kokia forma ar kalba;

10.5.2.    teisę kurti išvestinius kūrinius iš Kliento pateiktos informacijos.

11. Intelektinė nuosavybė.

11.1.   Visos teisės į Parduotuvę ir joje esančius kūrinius yra saugomos. Joks Parduotuvėje esantis turinys ar informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Administratoriaus sutikimo.

11.2.   Visi prekių ženklai, kurie pateikiami Parduotuvėje yra Administratoriaus nuosavybė arba Administratorius juos teisėtai naudoja.

12. Administratoriaus atsakomybės ribojimas.

12.1.   Klientas sutinka, kad Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvės ir (ar) Paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Kliento ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą.

12.2.   Klientas supranta ir sutinka su tuo, kad Parduotuvė ir Paslaugos pateikiamos be jokių patvirtinimų ar garantijų iš Administratoriaus pusės, jog Parduotuvė veiks ir Paslaugos bus teikiamos tinkamai ir laiku, be sutrikimų, kokybiškai, pilna apimtimi arba, kad tai nesukels jokių neigiamų pasekmių Klientui ar tretiesiems asmenims. Administratorius nėra ir nebus atsakingas už Parduotuvėje esančius neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Klientui ar tretiesiems asmenimis.

12.3.   Klientas supranta ir sutinka, kad Administratorius niekada ir dėl jokių priežasčių nebus atsakingi už visus ir bet kuriuos savo veiksmus arba neveikimą susijusį su Kliento naudojimusi Paslaugomis ir šių Taisyklių laikymusi. Klientas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Klientui naudojantis Parduotuve ar Paslaugomis.

12.4.   Klientas įsipareigoja užtikrinti, kad Administratoriui niekada nekiltų jokia teisinė atsakomybė, pareiga apmokėti, atlyginti ar kitaip kompensuoti bet kokius nuostolius, žalą ar kitokias išlaidas, atsiradusias dėl to, kad Klientas naudojosi Parduotuve bei Paslaugomis.

12.5.   Administratoriaus atsakomybė Klientui ar tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama pinigų suma, kurią Klientas sumokėjo už paskutinę įsigytą iš Administratoriaus prekę.

13. Taikytina teisė

13.1.Šiai Sutarčiai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

14. Informacijos siuntimas

14.1.   Administratorius visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Klientui Prisijungimo duomenyse jo nurodytu elektroninio pašto adresu. Visa pagal šias Taisykles Klientui siunčiama informacija laikoma gauta Kliento praėjus trims valandoms nuo jos išsiuntimo momento.

14.2.   Administratorius neatsako už bet kokius ir visus internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimus dėl, kurių Klientas negauna informacinių ar patvirtinančių elektroninių laiškų iš Administratoriaus. Šalys susitaria, kad elektroninio laiško, skirto Klientui kopijos buvimas Administratoriaus serveryje, yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Klientui išsiuntimą.

14.3.   Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Klientas siunčia Parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytais kontaktiniais adresais.

15. Baigiamosios nuostatos.

15.1.   Jeigu kuri nors šios Sutarties nuostata prieštarauja įstatymams arba dėl kokios nors priežasties tampa dalinai arba visai negaliojančia, ji nedaro negaliojančiomis likusių Sutarties nuostatų. Tokiu atveju, Šalys susitaria pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri, kiek tai įmanoma, turėtų tą patį teisinį ir ekonominį rezultatą kaip ir pakeistoji norma.

15.2.   Šalys susitaria, jog Administratorius gali bet kuriuo metu perleisti savo teises ir pareigas, kylančias iš šių Taisyklių tretiesiems asmenims be Kliento sutikimo ir jam apie tai nepranešęs.

15.3.   Šalys susitaria, kad ši Sutartis turi viršenybę visų Parduotuvėje Klientui prieinamų paaiškinimų ir teikiamų paslaugų aprašymų atžvilgiu, o taip pat dėl to, kad visi ginčai tarp šalių bus sprendžiami remiantis šia Sutartimi ir jos tekstu.

15.4.   Visi tarp Kliento ir Administratoriaus kilę nesutarimai dėl šių taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu per 15 (penkiolika) dienų nuo tos dienos, kai viena iš šalių įteikė kitai šaliai prašymą išspręsti ginčą, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose pagal Administratoriaus buveinės vietą.

© Visos teisės saugomos MB Eo commerce